Literatura: szczęście w szkole i psychologia pozytywna

 1. Argyle Michael, 2003, Psychologia szczęścia, Wydawnictwo Astrum.
 2. Axel-Burow Olaf, 2021, Positive Pädagogik, Julius Beltz Gmbh.
 3. Baumeister, R. F., & Vohs, K. D., 2002, The Pursuit of Meaningfulness in Life. In C. R. Snyder, & S. J. Lopez (Eds.), Handbook of Positive Psychology (pp. 608-618). Oxford: Oxford University Press, http://ldysinger.stjohnsem.edu/@books1/Snyder_Hndbk_Positive_Psych/Snyder_Lopez_Handbook_of_Positive_Psychology.pdf
 4. Carr A., 2004, Psychologia pozytywna, Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 5. Chmielińska Aleksandra, Modrzejewska-Świgulska Monika, 2014, Zasoby twórcze człowieka. Wprowadzenie do pedagogiki pozytywnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 6. Csikszentmihalyi M., 2005, Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia, Moderator.
 7. Czapiński J., 2004, Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Davidson Richard J., Sharon Begley, 2013, Życie emocjonalne mózgu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 9. Diener Ed, Biswas-Diener Robert, 2010, Szczęście. Odkrywanie bogactwa psychicznego, Smak Słowa.
 10. Dunbar Robin, 2021, Przyjaciele. O prawdziwej mocy naszych najważniejszych relacji, Copernicus Center Press.
 11. Duckworth A. and Allred K., 2012, Temperament in the Classroom, Working Paper No. 2012-003, Human Capital and Economic Opportunity: A Global Working Group, Economic Research Center, https://www.researchgate.net/publication/254420349_Temperament_in_the_Classroom/link/558fc09508ae1e1f9bacf98c/download
 12. Frankl V. E., 2012, Człowiek w poszukiwaniu sensu, Wydawnictwo Czarna Owca.
 13. Fredrickson Barbara L., 2009, Pozytywność. Naukowe podejście do emocji, które pomaga zmienić jakość życia, Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 14. Gallup Global Emotions Report 2022, Gallup Institute, https://img.lalr.co/cms/2022/06/29185719/2022-Gallup-Global-Emotions-Report-2022_compressed.pdf
 15. Hanson Rick, 2019, Szczęśliwy mózg, Wydawnictwo GWP.
 16. Happy Schools! A framework for learner well-being in the Asia-Pacific, 2016, UNESCO Office Bangkok and Regional Bureau for Education in Asia and the Pacific, UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000244140
 17. Hodges Sara D., Klein Kristi J.K., 2001, Regulating the costs of empathy: the price of being human, Journal of Socio-Economics 30 (2001), https://pages.uoregon.edu/hodgeslab/files/Download/Hodges%20Klein_2001.pdf
 18. Jastrzębska Agnieszka, Psychologia pozytywna w praktyce szkolnej, Czasopismo doskonalenie i Rozwój.
 19. Jennifer A. Sandlin, Brian D. Schultz, Jake Burdick (editors), 2010, Handbook of Public Pedagogy, Education and Learning Beyond Schooling, Routledge.
 20. Juńczyk Tomasz, 2019, Edukacyjne konteksty psychologii pozytywnej. Studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Naukowe UAM.
 21. Kabat-Zinn J., 2007, Gdziekolwiek jesteś, bądź. Przewodnik uważnego życia, Wydawnictwo IPSI Press.
 22. Kaczmarek Łukasz D., 2016, Pozytywne interwencje psychologiczne. Dobrostan a zachowania intencjonalne, Wydawnictwo Zysk i S-ka.
 23. Kaczmarek Łukasz D., Drążkowski Dariusz, 2014, Pozytywne interwencje a teoria zachowania planowanego – wyjaśnianie i kształtowanie intencji związanych z poprawą własnego dobrostanu, Przegląd Psychologiczny, tom 57, nr 4, https://www.academia.edu/11787851/Pozytywne_interwencje_a_teoria_zachowania_planowanego_wyja%C5%9Bnianie_i_kszta%C5%82towanie_intencji_zwi%C4%85zanych_z_popraw%C4%85_w%C5%82asnego_dobrostanu
 24. Kern, Margaret L. (editor), Wehmeyer, Michael L. (editor), 2021, The Palgrave Handbook of Positive Education, Springer Nature https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/50022
 25. Kjerulf Alexander, 2017, Leading with Happiness, Woohoo Press.
 26. Knoop Hans Henrik, Delle Fave Antonella, 2013, Well-Being and Cultures, Perspectives from Positive Psychology, Cross-Cultural Advancements in Positive Psychology (CAPP, volume 3).
 27. Kochanowska Kaian Ewa, 2018, Uważność. Spokojny umysł, jasne myśli, dobre życie, Wydawnictwo Charaktery.
 28. Kolber Magdalena, 2014, Zastosowanie psychologii pozytywnej w edukacji, Przegląd Pedagogiczny 2014 (2), http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-7d4010fa-f0b5-4421-85b1-b49e0563b43d
 29. Kossakowska Marlena, 2016, Projekt Dobre Życie, Smak Słowa.
 30. Kwiatek Piotr, Bajer Peter P., 2013, Aplikacja psychologii pozytywnej w edukacji na przykładzie doświadczenia Geelong Grammar School (Australia), Przegląd Badań Edukacyjnych nr 2(17), https://www.researchgate.net/publication/270683588_Aplikacja_psychologii_pozytywnej_w_edukacji_na_przykladzie_doswiadczenia_Geelong_Grammar_School_Australia
 31. Linley, P. A. i Joseph, S., 2007, (red.), Psychologia pozytywna w praktyce. Wydawnictwo PWN.
 32. Lyubomirsky S., 2008, Wybierz szczęście: naukowe metody budowania życia, jakiego pragniesz, Wydawnictwo MT Biznes.
 33. Łądka-Barańska Agnieszka, Puchalska-Kamińska Malwina, 2022, Job Crafting, Nowa metoda budowania zaangażowania i poczucia sensu pracy, Wolters Kluwer.
 34. Morris Ian, 2015, Teaching Happiness and well-being in schools. Learing to ride elephants, Bloomsbury.
 35. Nansook Park, Christopher Peterson and Martin E. P. Seligman, 2004, Strengths of Character and Well-Being, Journal of Social and Clinical Psychology, Vol. 23, No. 5, pp. 603-619, https://guilfordjournals.com/doi/10.1521/jscp.23.5.603.50748
 36. Peterson, C., and Seligman, M. E. P., 2004, Character strengths and virtues: A handbook and classification, American Psychological Association, Oxford University Press, http://www.ldysinger.com/@books1/Peterson_Character_Strengths/character-strengths-and-virtues.pdf
 37. Rae Tina, MacConville Ruth, 2015, Using Positive Psychology to Enhance Student Achievement. A schools-based programme for character education, Routledge.
 38. Ratajczak Sabina, 2018, Pozytywna edukacja – zastosowanie idei psychologii pozytywnej w edukacji, przykłady dobrych praktyk, Konferencja: Edukacja ekologiczna we współczesnej szkole, Dąbrowa Górnicza, https://www.researchgate.net/publication/324836130_POZYTYWNA_EDUKACJA_-_ZASTOSOWANIE_IDEI_PSYCHOLOGII_POZYTYWNEJ_W_EDUKACJI_PRZYKLADY_DOBRYCH_PRAKTYK
 39. Różycka Jagoda, 2022, Dobre zdrowie. Zdrowie z perspektywy psychologii pozytywnej, CedeWu.
 40. Seligman M., Ernst R., Gillham J., Reivich K., Linkins M. (2009). Positive education: positive psychology and classroom interventions. Oxford Review of Education, 34(3), https://ppc.sas.upenn.edu/sites/default/files/positiveeducationarticle2009.pdf
 41. Seligman Martin E.P., 2004, Can Happiness be taught?, Daedalus, Vol. 133, No. 2, On Happiness (Spring, 2004), pp. 80-87 (8 pages), https://www.jstor.org/stable/20027916
 42. Seligman Martin E., Reivich Karen, Jaycox Lisa, Gillham Jane, 1997, Optymistyczne dziecko, Wydawnictwo Media Rodzina.
 43. Seligman Martin E.P., 2005, Prawdziwe szczęście, Media Rodzina.
 44. Seligman Martin E.P., 2020, Optymizmu można się nauczyć, Media Rodzina.
 45. Seligman, M. E. P., Adler, A., 2018, Positive Education. In J. F. Helliwell, R. Layard, & J. Sachs (Eds.), Global Happiness Policy Report: 2018. (Pp. 52 – 73). Global Happiness Council, https://www.researchgate.net/publication/323399593_Positive_Education_Seligman_M_E_P_Adler_A_2018_Positive_Education_In_J_F_Helliwell_R_Layard_J_Sachs_Eds_Global_Happiness_Policy_Report_2018_Pp_52_-_73_Global_Happiness_Council  lub tu https://ppc.sas.upenn.edu/sites/default/files/posedseligmanadler.pdf
 46. Sikorska Iwona, 2017, Odporność psychiczna w ujęciu psychologii pozytywnej: edukacja i terapia przez przygodę, Psychoterapia 2 (181) 2017, https://core.ac.uk/download/pdf/132336007.pdf
 47. C. R. Snyder, & S. J. Lopez (Eds.), Handbook of Positive Psychology, Oxford University Press, http://ldysinger.stjohnsem.edu/@books1/Snyder_Hndbk_Positive_Psych/Snyder_Lopez_Handbook_of_Positive_Psychology.pdf
 48. State of the Global Workplace: 2022 Report, Gallup Institute, https://www.gallup.com/workplace/349484/state-of-the-global-workplace-2022-report.aspx
 49. Szkoła dobrego samopoczucia Positive Education, Geelong Grammar School Australia, https://myslepozytywnie.pl/publikacje/praktyki/positive%20education.pdf
 50. Trzebińska E., 2008, Psychologia pozytywna, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne.
 51. Walker Matthew, 2017, Dlaczego śpimy?, Wydawnictwo Marginesy.
 52. White Mathew A., 2016, Why won’t it Stick? Positive Psychology and Positive Education, Psychology of Well-Being 6, nr 2(2016), Springer Open, https://psywb.springeropen.com/articles/10.1186/s13612-016-0039-1
 53. World Happiness Report 2023, https://worldhappiness.report/